Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Sprawozdanie z Konfererencji Rajdowej w Kuźni Nowowiejskiej

23 stycznia 2010 roku w Ośrodku Jeździeckim Kuźnia Nowowiejska odbyła się Konferencja Organizacyjno-szkoleniowa Dyscypliny Długodystansowych Rajdów Konnych zorganizowana przez Komisję Długodystansowych Rajdów Konnych PZJ.  W Konferencji wzięło udział ok. 40 osób.

Pierwszym punktem programu było podsumowanie sezonu 2009 przez Przewodniczącego Komisji Rajdów PZJ Andrzeja Bereznowskiego. Przewodniczący Komisji poinformował o rezygnacji Pawła Kleszcza z członkostwa w Komisji. Na jego miejsce będzie rekomendował do powołania Zarządowi PZJ Katarzynę Strzelec. A. Bereznowski w swoim wystąpieniu przedstawił realizacje  przez Komisję Rajdów PZJ swoich założeń w roku 2009, podsumował również sezon 2009 od strony liczby zorganizowanych zawodów, startów polskich zawodników w zawodach zagranicznych,  udziału polskich osób oficjalnych w zawodach zagranicznych oraz startów Polaków na dystansach 2* oraz 3*. Wystąpienie zostało zakończone przedstawieniem wstępnego kalendarza zawodów w sezonie 2010.

Kolejnym punktem było wystąpienie Prezesa PZJ Marcina Szczypiorskiego. Prezes mówił o sytuacji finansowej Związku, jego planach dotyczących promocji jeździectwa oraz pozyskiwania środków na dofinansowanie jego funkcjonowania. Przedstawił również możliwości dotowania przez PZJ Dyscypliny Rajdów i związane z tym ograniczenia wynikające z nowego systemu finansowania związków sportowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Po wystąpieniu Prezesa PZJ zostały wręczone nagrody z rankingi w sezonie 2009. Dorota Raciborska – Toro, Polka mieszkająca i startująca w USA, została nagrodzona honorowym dyplomem za zdobycie największej liczby punktów. W tym miejscu została również przedstawiona propozycja Komisji Rajdów mówiąca  o konieczności minimum jednego startu w Polsce jako warunku klasyfikacji w rankingu jeźdźców. Taki zapis zostanie prawdopodobnie wprowadzony do zasad prowadzenia rankingu w sezonie 2010. Puchar za I miejsce w rankingu jeźdźców w sezonie 2009 został wręczony Oldze Ciesielskiej, puchar za II miejsce Beacie Szlezyngier – Jagielskiej, a za III Kamili Tobiasz. Pucharem został również nagrodzony najlepszy junior i młody jeździec Maciej Kosicki. Następnie zostały wręczone dyplomy właścicielom trzech najlepszych koni (Mu-Zahrat, Ester, Ferro) w rankingu koni 2009. Konie zostały również nagrodzone dodatkami paszowymi Blue Chip, ufundowanymi przez firmę For Horses - dystrybutora w Polsce preparatów i suplementów diety angielskiej firmy Blue Chip Feed Ltd. Dyplomem za zwycięstwo w rankingu par została uhonorowana Kamilia Tobiasz oraz Mu-Zahrat. Dyplomami uhonorowano również organizatorów zawodów szczebla centralnego.

Kolejnym punktem było wystąpienie Janusza Okońskiego dotyczące przepisów antydopingowych Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej oraz Polskiego Związku Jeździeckiego. J. Okoński w swojej prelekcji opisał dokładnie temat przyjęcia przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI) tzw. „listy progresywnej” oraz okoliczności wycofania się FEI z tej decyzji.

Ostatnim punktem przed przerwą obiadową były sprawy organizacyjne. Na wstępie Andrzej Bereznowski omówił bardzo aktywną działalność  Jerzego Maliszewskiego, który zrobił wiele dobrych rzeczy dla dyscypliny i środowiska. Jedną  z nich była próba zalegalizowania funkcji Delegata Technicznego (DT) i Gospodarza Toru (GT) na zawodach rajdowych. Andzej Bereznowski zaproponował dyskusję na ten temat. Według zebranych funkcja DT jest oczywista, ale funkcja GT stanowi problem dla organizatorów ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto wytyczenie trasy przez osobę nie znającą warunków środowiskowych (tak jak organizator), będzie dla niej dużym problemem. Sławomir Kosicki zabrał głos w sprawie ograniczenia kosztów przy organizacji zawodów i optuje za tym aby nie powiększać liczby osób oficjalnych, co pozwoli ograniczyć wydatki. Zasugerował rezygnację z Gospodarza Toru jako osoby oficjalnej na zawodach. Podobne stanowisko przyjęła Jolanta Lubera, która również optowała za nie powoływaniem GT. Według niej Delegat Techniczny pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za wyznaczenie i stan trasy. A. Berezowski zaproponował aby dopiero rozpocząć system szkolenia Gospodarzy Toru i zapytał zebranych, proponując głosowanie, czy popierają wprowadzenie takiej funkcji na zawodach. Zdecydowana większość głosujących była przeciwna wprowadzeniu funkcji GT.

Kolejnym punktem była dyskusja dotycząca odznak specjalistycznych w rajdach. A. Bereznowski zaproponował dyskusję nad regulaminem dotyczącym zasad zdobywania odznak jeździeckich przygotowanym przez J. Maliszewskiego. Zaproponowano, że jeśli jeździec spełnił warunki niezbędne do uzyskania III klasy sportowej to będzie on tym samym uprawniony do zdawania egzaminu na Srebrną Specjalistyczna Odznakę Jeździecką w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych. Maciej Kacprzyk zaproponował, żeby srebrna odznaka była dodatkowym elementem   sprawdzającym wiedzę zawodników. Według A. Bereznowskiego odznaka złota powinna uprawniać do startu na najdłuższych, trzygwiazdkowych dystansach. Lenka Wagner stwierdziła, że poziom egzaminu teoretycznego na odznakę srebrną w propozycji J. Maliszewskiego jest zawyżony. Zastanawiano się, czy egzaminy na Odznaki Specjalistyczne Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych muszą być przeprowadzane w Certyfikowanych Ośrodkach Jeździeckich. Następnie A. Bereznowski zaproponował dyskusję nad wymaganiami przy zdobywaniu złotej odznaki.  Zaproponowano aby złota odznaka była odznaką prestiżową. Dorota Krzywicka stwierdziła, że złota odznaka pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane teoretycznie i praktycznie.

W konsekwencji ustalono, że propozycje warunków zdobywania odznak zostaną przygotowane przez Komisję i zamieszczone na stronie endurance.pl.

Następnie  podjęto dyskusję nad zmianami w regulaminie. Andzej Bereznowski poinformował zebranych o dwóch listach od zawodników, które wpłynęły do Komisji Rajdów.

Pierwszy dotyczył zagrywania konia do III klasy sportowej, w którym  stwierdzono, że trudno jest ją zdobyć w ciągu jednego sezonu. Komisja Rajdów zaproponowała zmianę w zasadach zdobywania III klasy wydłużając czas pozwalający na jej zdobycie do dwóch lat.

Drugi list od Małgorzaty Tomaszek dotyczył problemu związanego z przyjazdem na metę przed czasem i oczekiwaniu na wjazd przez niektórych zawodników. Podjęto dyskusję jak rozwiązać ten problem w klasach P i N.  A. Bereznowski zaproponował wprowadzenie poprawki do Regulaminu zezwalającej na start w Klasie P i N w grupach kilkuosobowych w ustalonych przez Sędziego Głównego/Delegata Technicznego odstępach czasowych. Z sali padła propozycja wprowadzenia do regulaminu paragrafu mówiącego, że na ostatnim widocznym odcinku trasy przed metą nie wolno się zatrzymywać. Zaproponowano również wprowadzenie żółtych kartek, które za to wykroczenie dawałby Delegat  Techniczny. Drugą propozycją było aby Sędzia Główny wyraźnie akcentował ten problem na odprawie technicznej. Ewa Szarska zasugerowała aby wprowadzić zakaz zatrzymywania się i kluczenia w odcinku końcowym. Zdaniem A. Berezowskiego najlepszym wyjściem będzie uświadamianie zawodników.

Następnie A. Bereznowski poinformował zebranych, że do Komisji oraz zarządu PZJ wpłynął projekt nowego regulaminu opracowany pod kierunkiem Jerzego Maliszewskiego. Pod projektem z imienia i nazwiska podpisane było około 20 osób. Ponieważ kilka z nich było obecnych na sali zaproponował, aby ktoś z nich przedstawił ten projekt. Nikt nie zgłosił się do jego zreferowania. W związku z tym A. Bereznowski przedstawił w skrócie propozycje zmian akcentując punkty najbardziej istotne, z którymi nie zgadza się Komisja Rajdów. Ewa Szarska stwierdziła, że zaletą naszych rajdów jest to, że są zgodne z przepisami FEI i oświadczyła, że jest przeciwna zaproponowanym zmianom. Dalszej istotnej dyskusji nad nowa propozycja nie było. Nikt nie poparł zmian zaproponowanych przez   J. Maliszewskiego, w związku z tym nie poddano ich głosowaniu. Zaproponowano dyskusję w Internecie na temat w/w zmian.

Po przerwie obiadowej odbył się druga część konferencji, czyli seminarium szkoleniowe prowadzone przez czołowa zawodniczkę z Niemiec, Belidnę Hitzler.  Przez 4 godziny omówiła ona zasady wyboru konia do rajdów długodystansowych, sprzęt jeździecki oraz zasady pracy z koniem i jego trening. Podzieliła się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

 

Przewodniczący Komisji DRK PZJ,

Andrzej Bereznowski

Wpisany przez Andrzej Bereznowski    wtorek, 09 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus