Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe - Zasady
Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe - Zasady PDF Drukuj Email
Spis treści
Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe
Zasady
Zasady dla pre-rajdw
Wszystkie strony

Zasady

Wsp?czesne zawody rajdowe odbywaj? si? na dystansie 50 - 100 mil (80 - 160 km). Podstawowa zasada zawodw brzmi: przejecha? wyznaczony dystans jak najszybciej ale bez uszczerbku na zdrowiu konia. Dla dobra konia dystans dzielony jest na odcinki po ktrych ko? jest badany i dopuszczany do dalszego biegu.

Mi?dzynarodowe konkursy (CEI) dziel? si? na r?no gwiazdkowe nast?puj?co:

**** (4 gwiazdki): Mistrzostwa Seniorw na dystansie minimum 160 km w ci?gu jednego dnia. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy na dystansie 120 - 130 km w ci?gu jednego dnia.

*** (3 gwiazdki): Wszystkie konkursy na dystanse 140 - 160 km w ci?gu jednego dnia lub konkursy na dystansie 90 - 100 km przez dwa 2 dni,  lub konkursy 70 - 80 km przez 3 dni i wi?cej.

** (2 gwiazdki): Wszystkie konkursy na dystanse 120 - 139 km w ci?gu jednego dnia lub konkursy na dystansie 70 - 89 km przez dwa 2 dni.

* 1 gwiazdka): Wszystkie konkursy na dystanse 80 - 119 km w ci?gu jednego dnia.

 

Dystanse poni?ej 80 km nie s? klasyfikowane przez FEI (Mi?dzynarodowa Federacja Je?dziecka). Federacje narodowe zwykle wprowadzaj? krtsze dystanse dla pocz?tkuj?cych koni i je?d?cw. 

Zwyci?zc? rajdu jest para (je?dziec-zawodnik), ktra przejedzie tras? w najkrtszym czasie, ale te? spe?ni inne warunki. W sportowych rajdach konnych stosuje si? zasad? dzielenia dystansu na kilka etapw, zwykle nazywanych p?tlami. Na ko?cu ka?dego odcinka i na mecie komisja weterynaryjna bada konie i zapisuje wyniki ogl?dzin w karcie weterynaryjnej. Zawsze w pierwszej kolejno?ci oceniana jest wysoko?? t?tna, ktre weterynarz bada za pomoc? fonendoskopu (s?uchawki lekarskie), os?uchuj?c przez 1 minut? klatk? piersiow? konia. T?tno nie mo?e przekroczy? 64 uderze?/min, a ko? musi by? przedstawiony do badania po up?ywie maksymalnie 20-30 minut od przyjazdu z trasy. Bada si? rwnie? odwodnienie (badane na ?opatce poprzez odci?gni?cie skry i sprawdzenie czasu powrotu fa?du do stanu normalnego), wype?nienie naczy? (badane poprzez naci?ni?cie palcem naczy? krwiono?nych na dzi?s?ach i okre?lenie czasu powrotu do stanu wyj?ciowego), perystaltyk? jelit (badan? poprzez os?uchiwanie fonendoskopem okolicy brzucha) i ruch. Oprcz wymienionych parametrw podczas badania oceniane s? jeszcze: liczba oddechw (badana fonendoskopem lub na podstawie ruchu klatki piersiowej b?d? wydychanego powietrza), b?ony ?luzowe (ogl?dane s? b?ony ?luzowe oka, trzeciej powieki, warg), wype?nienie ?y?y jarzmowej (badanie poprzez krtkotrwa?y ucisk ?y?y i obserwacj? jej powrotu do stanu normalnego), napi?cie mi??ni (ucisk du?ych mi??ni: zadu, ?opatki, klatki piersiowej) i wra?enie oglne. Podobnie wygl?da wst?pny przegl?d weterynaryjny, przed dopuszczeniem konia do startu. Zwykle konie eliminowane s? z powodu przekroczenia limitu t?tna lub przez kulawizn?. W wi?kszo?ci konkursw okre?lona jest te? minimalna waga je?d?ca z rz?dem, ktry wynosi wynosi 70 kg. W zawodach juniorw nie ma takiego ograniczenia.

 Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 20 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus