Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email
Spis treści
Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe
Zasady
Zasady dla pre-rajdów
Wszystkie strony

Zasady dla pre-rajdów

Konkursy na dystansie poni?ej 80 km rozgrywane s? wed?ug odmiennych zasadach ni? konkursy "gwiazdkowe". W konkursach tych wprowadza si? ograniczenie tempa dla koni i punktuje si? kondycje konia. Mo?na stwierdzi, ?e w tych konkurach chodzi o doprowadzenia konia do mety w dobrym tempie i w bardzo dobrej kondycji. Oceniane s? przez lekarzy weterynarii poszczególne parametry opisuj?ce stan konia (odwodnienie, wype?nienie naczy?, perystaltyk? jelit, ruch.

W przesz?o?ci konkurs w klasie L odbywa? si? na najkrótszym dystansie oko?o 40 km. Zwyci?zc? jest para, która uzyskuje najwi?cej punktów obliczanych jako iloczyn pr?dko?ci przejazdu i punktów z oceny konia przyznanych przez komisj? weterynaryjn?. Poniewa? zawodnicy klasy L startuj? indywidualnie lub w parach, co kilka minut, nie rywalizuj? ze sob? bezpo?rednio, ale czas przejazdu wp?ywa na ostateczn? punktacj?, czyli miejsce zaj?te w konkursie. W konkursie klasy L zawodnik w 15 minut po przekroczeniu linii mety musi przedstawi? konia do badania. Wysoko?? t?tna nie mo?e przekracza? 58 uderze? na minut?. Podczas badania weterynaryjnego na mecie kontrolowane s? nast?puj?ce parametry: odwodnienie, wype?nienie naczy?, perystaltyk? jelit i ruch. Przyj?to nast?puj?c? punktacj?: za ocen? A, czyli najwy?sz?, uzyskuje si? 5 pkt. i dalej odpowiednio: za AB - 4; za B - 3; za BC - 2; za C - 1; ocena D oznacza eliminacj?. Tak zdobyte punkty s? mno?one przez wspó?czynnik pr?dko?ci uzyskanej przez zawodnika (wspó?czynnik oblicza si?, dziel?c pr?dko?? przez 10, a wi?c np. dla pr?dko?ci 18,7 km/h wspó?czynnik wynosi 1,87). Minimalne tempo przejazdu to 10,0 km/h. Jazda w ni?szym tempie powoduje eliminacj?. Podczas badania oceniane s? te?: liczba oddechów, b?ony ?luzowe, wype?nienie ?y?y jarzmowej, napi?cie mi??ni oraz wra?enie ogólne.

W klasie "L", komisja mo?e zorganizowa?, najcz??ciej w po?owie trasy, bramk? lotn?, na której ocenia prawid?owo?? chodów konia oraz jego ogólny stan zdrowotny. W razie w?tpliwo?ci ko? jest zatrzymywany do dok?adniejszego przebadania. Najcz??ciej do badania ruchu wyznaczona jest ?cie?ka o d?ugo?ci min. 40 metrów, któr? zawodnik pokonuje na koniu k?usem. Zawody klasy L rozgrywa si? bez limitu wagi.
Wy?cigi d?ugodystansowe s? pasjonuj?cym prze?yciem dla je?d?ców. Konkurs cz?sto trwa kilka czy nawet kilkana?cie godzin. Tak d?ugie obcowanie z koniem i przyrod? jest niezapomnianym prze?yciem.Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 20 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus