Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe
Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe PDF Drukuj Email
Spis treści
Je?dziectwo wytrzyma?o?ciowe
Zasady
Zasady dla pre-rajdw
Wszystkie strony

Przez wieki okre?lenie "ko? dzielny" dotyczy?o cech wytrzyma?o?ciowych konia. Wytrzyma?o?? by?a szczeglnie ceniona i doceniana. Od konia wymagano pokonywania du?ych przestrzeni w dobrym tempie. Sytuacja koni ca?kowicie zmieni?a wraz z uprzemys?owieniem rozpocz?tym w XIX wieku. Konie u?ytkowe powoli zast?powane s? ko?mi hodowanymi dla sportu i dla przyjemno?ci.

Pierwsze formy sportowe dyscyplin je?dzieckich znajdujemy w dziewi?tnastowiecznej kawalerii. Kawalerzy?ci rywalizuj? w skokach przez przeszkody, w uje?d?eniu, w wy?cigach, w prbach wytrzyma?o?ciowych. Prby wytrzyma?o?ci  organizowano w formie wy?cigu non-stop na d?ugich dystansach, np. wy?cig Warszawa - P?ock.

Pocz?tki

Przyjmuje si?, ?e pierwsze zawody sportowe w d?ugodystansowych wy?cigach konnych zosta?y rozegrane w USA na pocz?tki lat pi??dziesi?tych XX wieku. G?wny bieg odby? si? na dystansie stu mil. Podobne rozgrywki urz?dzano w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Od 1955 roku w kalifornijskich grach organizowany jest wy?cig na 100 mil - Tevis Cup.
W latach sze??dziesi?tych sformu?owano przepisy tego "maratonu" i pod nazw? ENDURANCE wpisano go na list? konkurencji sportowych. W latach osiemdziesi?tych zacz?to rozgrywa? Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa ?wiata w tej konkurencji.
W Polsce pierwszy wy?cig d?ugodystansowy odby? si? w 1986 roku. Cztery lata p?niej przyj?li?my przepisy mi?dzynarodowe FEI (od tej pory oficjalna, do?? niefortunna, nazwa dyscypliny to "konne rajdy d?ugodystansowe", ale do?? powszechnie mwi si? o niej "wy?cigi d?ugodystansowe" - ta nazwa znacznie lepiej oddaje sens dyscypliny). Jeszcze w tym samym roku (1990) rozegrali?my pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski. By?y to zawody dwudniowe: 2x100 km. Pierwsze nieoficjalne Mistrzostwa Polski rozegrano w 1989 roku.

W licznych konnych konkurencjach sportowych wymy?lonych w minionym stuleciu o zwyci?stwie decydowa?y r?ne cechy fizyczne koni, ale nie ta najbardziej podstawowa - wytrzyma?o??. A przecie? przez tysi?ce lat cz?owiek wykorzystywa? konie do przemieszczania si? na bardzo du?ych przestrzeniach, bo by?y niezrwnanymi marato?czykami. Potrzeb? odbudowania tej cechy koni widz? dzi? zarwno hodowcy, jak i selekcjonerzy - koncepcje hodowlane koni przewiduj? uzyskanie osobnikw nie tylko pi?knych, z efektownym ruchem i dobrze skacz?cych, ale te? wytrzyma?ych. Du?y wp?yw na podejmowanie takich dzia?a? ma niew?tpliwie rosn?ca popularno?? d?ugodystansowych wy?cigw konnych. Uprawianie tej dyscypliny sportu daje mo?liwo?? powrotu do natury, a kt? tego nie potrzebuje w dzisiejszych czasach? Jest wi?c szansa, ?e ENDURANCE stanie si? sportem masowym.

 
W kategorii popularnej zawodw d?ugodystansowych od je?d?ca nie wymaga si? nadzwyczajnych zdolno?ci technicznych, natomiast oczekuje si? od niego wytrwa?o?ci, zdolno?ci taktycznych i wielkiej cierpliwo?ci. Nagrod? za ten wysi?ek jest ju? sama mo?liwo?? odbycia konnej "sportowej przeja?d?ki" po malowniczych i ciekawie ukszta?towanych terenach. Najlepsze wyniki w tej konkurencji uzyskuj? konie arabskie lub konie z du?ym dolewem krwi arabskiej. Przez setki lat rasa arabska zachowa?a pierwotne cechy wytrzyma?o?ciowe konia. ENDURANCE otworzy? przed ni? nowe obszar wykorzystania i obecnie araby przesta?y by? ko?mi tylko do pokazw. Post?p w hodowli koni wytrzyma?ych jest widoczny nie tylko w?rd koni arabskich. Zwyci?zcami konkursw zostaj? te? miesza?ce arabskie lub konie innych ras, ktre zachowa?y do dzisiaj wytrzyma?o?? swoich przodkw.

Przygotowanie koni do dystansu mistrzowskiego na 160 km (lub 2x100 km) wymaga kilkuletniej, systematycznej pracy. W zale?no?ci od dystansu do startu dopuszczane s? konie w odpowiednim wieku. W dystansach mistrzowskich mog? uczestniczy? konie po uko?czeni 8 lat.

Rajdy nie polegaj? wy??cznie na wy?cigu. W konkurencji tej je?dziec musi zna? i wyczuwa? mo?liwo?ci fizyczne swojego konia. Bieg jest przerywany tzw. bramk? weterynaryjn?, maksymalnie co 40 km. Konie poddawane s? szczeg?owemu badaniu i na nast?pny odcinek trasy wypuszcza si? tylko te, ktre s? w dobrej kondycji. Rwnie? na mecie miejsce zaj?te przez par? je?dziec-ko? musi by? potwierdzone badaniami weterynaryjnymi. Innymi s?owy - zawodnik, ktry przekroczy? lini? mety nawet na pierwszym miejscu, ale z koniem okulawionym b?d? w z?ej kondycji, nie jest klasyfikowany.Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 20 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus