Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Nowe przepisy FEI - wa?niejsze zmiany
logo FEIOd 1 stycznia bie??cego roku obowi?zuj? nowa, sidma ju? edycja przepisw mi?dzynarodowych. Najwa?niejsza zmiana tych przepisw to nowa klasyfikacja zawodw, o czym pisali?my ju? wcze?niej.  Ale jest te? kilka innych istotnych i ciekawych  zmian.

Dla zawodnikw bior?cych udzia? w zawodach mi?dzynarodowych (CEI) zarwno w Polsce, jak i za granic? istotnym novum s? zasady kwalifikacji do zawodw tego typu dla koni i zawodnikw.

 I tak konie oraz je?d?cy (kwalifikacje zdobywane niekoniecznie jako para) ?eby wzi?? udzia? w zawodach CEI musz?: uko?czy? 2 rajdy na dystansie 40 - 79 km i 2 rajdy mi?dzy 80 - 90 km w tempie 16 km/h lub mniejszym.  Albo alternatywnie, uko?czy? 3 rajdy na dystansie 80 90 km w tempie 16km/h lub mniejszym. Je?d?cy i konie musz? spe?ni? wymagania tej fazy kwalifikacji w ci?gu 24 miesi?cy.Po spe?nieniu tych wymogw mog? startowa? najpierw w konkursach CEI 1*, po uko?czeniu tego typu konkursu mog? wzi?? udzia? w konkursie CEI 2*, a po sko?czeniu zawodw CEI 2* mog? wzi?? udzia? w konkursie CEI 3*.Dla zawodnikw zdobyte zagranie wa?ne jest do?ywotnio, dla koni natomiast wa?ne jest przez 24 miesi?ce. Obowi?zek ewidencji zdobytych uprawnie? spada na Federacje Narodowe.

Zawodnicy ktrzy ko?czyli konkursy CEI przed 1 stycznia 2009 wg starego podzia?u gwiazdkowego maj? wa?ne kwalifikacje i mog? startowa? w konkursach do ktrych uzyskali kwalifikacje., czyli je?eli kto? ko?czy? konkurs CEI 1* mo?e startowa? w konkursach CEI 2* itd. To samo dotyczy koni, ale zdobyte kwalifikacje maj? wa?no?? 24 miesi?cy. Je?eli zawodnicy oraz konie nie ko?czyli w swojej dotychczasowej karierze konkursw CEI, mog? od tego sezonu rozpocz?? swoje starty tylko od zawodw CEI 1*.  Jest to wa?ne rwnie? dla zawodnikw planuj?cych udzia? w zawodach CEI w Ku?ni Nowowiejskiej oraz Warce, a tak?e Mistrzostwach Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw i Mistrzostwach Polski Seniorw, ktre zostan? rozegrane w ramach konkursw CEI, odpowiednio na 120 km (CEI 2*) oraz 160 km (CEI 3*). Czyli reasumuj?c prawo startu w tych konkursach b?d? mieli je?d?cy oraz konie ktrzy uko?czyli lub uko?cz? konkurs CEI 1* (prawo startu w konkursie CEI 2*) oraz CEI 2* (prawo startu w konkursie CEI 3*). Dla koni liczy si? wynik z ostatnich 24 miesi?cy. Zawodnicy oraz konie ktrzy brali udzia? w zawodach krajowych w latach 2007 2008 i uko?czyli minimum 3 konkursy do 90 km nie musz? spe?nia? nowych zasad kwalifikacji i mog? startowa? w tym sezonie w konkursach CEI 1*.

Zmienione rwnie? zasady kwalifikacji na zawody CEI 4* (Mistrzostwa),  ktre uleg?y znacznym obostrzeniom. W praktyce zaczn? one jednak obowi?zywa? od sezonu 2010, a w roku obecnym obowi?zuj? jeszcze stare zasady z poprzedniej edycji przepisw.

Mniej istotn?, aczkolwiek ciekaw? zamian? w nowych przepisach jest uregulowanie kwestii strojw zawodnikw, luzakw oraz osb oficjalnych w czasie trwania zawodw mi?dzynarodowych. Zawodnicy bior?cy udzia? w ceremonii otwarcia zawodw, w czasie trwania konkursu Best Condition oraz w czasie ceremonii rozdania nagrd zobowi?zani s? do noszenia stroju je?dzieckiego. Zakazane s? d?insy, sanda?y, szorty oraz teniswki. Rwnie? luzacy w czasie trwania wy?ej wymienionych momentw zobowi?zani s? do schludnego stroju, bez szortw, d?insw, sanda?w itp. W czasie trwania konkursw zawodnicy powinni by? ubrani w stosowny ubir je?dziecki, obowi?zkowa jest koszula lub koszulka polo z ko?nierzykiem. Luzacy rwnie? powinni by? obrani schludnie,  szorty i sanda?y nie s? dozwolone na terenie bramki weterynaryjnej.

W nowych przepisach wprowadzona zosta?a rwnie? obowi?zkowa przerwa dla koni w startach: 18 dni dla zawodw do 80 km, oraz 20 dni dla d?u?szych dystansw. Zmiana chyba dosy? ma?o znacz?ca, bo chyba ma?o komu przychodzi?y do g?owy cz?stsze starty. D?u?sza przerwa przewidziana jest dla koni eliminowanych z przyczyn metabolicznych wobec ktrych musia?o by? podj?te leczenie. Takie konie czeka minimum 60 dniowy odpoczynek, a je?eli sta?o si? to dwa razy z rz?du lub dwa razy w ci?gu trzech miesi?cy to odpoczynek ma mie? minimum 90 dni.

Nowe s? rwnie? regulacje w kwestiach technicznych rozgrywania poszczeglnych konkursw. Poszczeglne p?tle (odcinki) dystansw maj? mie? maksimum 40, ale te? minimum 20 km. W ka?dych zawodach rajdowych musi by? przynajmniej jeden przerwa musi by? nie krtsza ni? 40 minut. W zawodach 3-gwiazdkowych lub wy?szej rangi, ca?kowity czas odpoczynkw po poszczeglnych etapach musi odpowiada? stosunkowi przynajmniej 1 minuty na 1 km, czyli np. dla 160 km minimalny ca?kowity czas przystanku wynosi 160 minut.

To g?wne zmiany w nowych przepisach, ale innych jest rwnie? sporo. Ze szczeg?ami mo?na si? zapozna? w poni?szych dokumentach.

Endurance rules 2009 (przepisy FEI 2009)

- 7 edcyja przepisw FEI obowi?zywuj?ca od 1 stycznia 2009

Endurance rules 2009 (Przepisy FEI 2009) - t?umaczenie na j?zyk polski

- 7 edycja przepisw FEI, obowi?zuj?ca od 1 stycznia 2009

Transitional Procedure 2008/2009

- przepisy przej?ciowe na sezon 2009 (z 6 edycji przepisw FEI na 7)

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 25 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus