Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Photo credit: Sport EVO press
W sobot? 23 wrze?nia br. odby?y si? kolejne Mistrzostwa ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw, tym razem we w?oskim Valeggio sul Mincio (prowincja Werona).
Poprzednie mogli?my ogl?da? w 2015 roku w Santo Domingo (Chile). Pierwsze miejsce zaj??a wtedy dru?yna Bahrajnu, drugie Urugwaju, a trzecie Kataru. Wskutek du?ych problemw logistycznych, zwi?zanych z transportem koni do Ameryki Po?udniowej, ?aden kraj europejski nie wystawi? wtedy pe?nej ekipy (min. 3 je?d?cw), jedynie w klasyfikacji indywidualnej znalaz?o si? kilku je?d?cw ze Starego Kontynentu (S?owacja 2, Szwecja 1). Zjednoczone Emiraty Arabskie nie zosta?y sklasyfikowane dru?ynowo z powodu eliminacji wi?kszo?ci je?d?cw, jednak?e dali popis indywidualnie. Jedyni sklasyfikowani je?d?cy z tego kraju zaj?li drug? i trzeci? pozycj? (Saeed Mohd Khalifa Al Mehairi na Sirocco des Comtie i Mansour Saeed Mohd Al Faresi na Hotspur Thabor). Z?otym medalist? zosta? wtedy Fahad Helal Mohamed Al Khatri (Bahrajn) na Poly De Coat Frity (2003, Fadasir Kalouga de Kergoet / Bright Silver) i w tym roku w?a?nie oni byli faworytami Mistrzostw. W 2016 roku Poly pod innym Bahraj?czykiem, Raeedem Mahmood, przybieg? 4. w Mistrzostwach ?wiata w Samorin.
Rok temu Juniorzy i M?odzi Je?d?cw zmagali si? w Mistrzostwach Europy w portugalskim Rio Frio. By? to istny popis hiszpa?skiej ekipy pierwsze 5 miejsc nale?a?o do nich, ponadto ca?a pi?tka przejecha?a dystans 120 km w tempie powy?ej 22 km/h! Drugie miejsce dru?ynowo nale?a?o do W?ochw, trzecie do Portugalczykw. Niestety, ani do Chile, ani do Portugalii, nie pojecha? ?aden reprezentant Polski. Ostatnie m?odzie?owe Mistrzostwa, w jakich brali udzia? Polacy to ME w Mont le Soie (Belgia) . Niestety, Magdalena Jab?o?ska i Harfa nie uko?czy?y wtedy dystansu. W kolejnych latach reprezentowa?y one nasz kraj w seniorskich Mistrzostwach Europy (uko?czone na 37. miejscu ME w Samorin 2015) i Mistrzostwach ?wiata (eliminacja w Samorin 2016).
To tyle, je?eli chodzi o archiwum.

Przejd?my do tegorocznych Mistrzostw
Polsk? reprezentowa?a Maria Landau na klaczy Orsini (2007, Ararat Olivia / Eldon, hod. R. Szpar). Troch? o koniu: rodze?stwo Orsini Ojcw i Orlandi (oboje po Eton), po uko?czeniu zagrywek w Polsce, rozpocz??o starty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ona sama jest natomiast dwukrotn? Mistrzyni? Polski w kategorii Seniorw na dystansie 120 km (oba tytu?y w parze z Sun? Bibro Gieniusze 2014 i Stare ?ukowice 2015). W parze z Mari? uko?czy?y dwa konkursy na dystansie CEI 2* (w Samorinie, ko?cz?c na 2. miejscu, i w Pizie, na 3. pozycji - oba z pr?dko?ci? powy?ej 17 km/h), oraz presti?owy President Cup w Abu Dhabi, na dystansie CEI 3* 160 km. Mimo ?e najlepsze dotychczasowe wyniki Maria osi?gn??a w?a?nie z Orsini, rwnie? z innymi ko?mi radzi?a sobie ?wietnie w 2016r. w parze z Mu Ardeszem zdobyli srebro Mistrzostw Polski Seniorw, natomiast w tym roku z Fuksussem 3. miejsce Mistrzostw Polski Juniorw.
Konkurs M? rozgrywa? si? po 4 p?tlach, daj?cych razem dystans 120 km. Trasa prowadzi?a przez malowniczy Park Giardino Sigurta i do?? twarde trasy mi?dzy winnicami.
Po finiszowej p?tli w tempie ponad 33 km/h (co da?o ?redni? 24,22 km/h) jako pierwszy lini? mety przekroczy? Khalifa Ali Khalfan Al Jahouri z UAE na koniu 8 Minute, jednak ko? nie przeszed? ostatniego badania weterynaryjnego z powodu kulawizny. Zawodnik, maj?c prawie 5 min straty do pary z 1. miejsca, podj?? ryzyko i na ostatniej p?tli t? strat? odrobi?, jednak ko?cowy rezultat pokaza?, jak cienka jest granica mi?dzy zwyci?stwem a przegran?, jak ?atwo jest przesadzi?. ?eby uspokoi? opini? publiczn?, ?e koniowi nie sta?a si? po tym starcie krzywda, w mediach spo?eczno?ciowych pojawi?o si? kilka relacji foto i wideo z powrotu 8 Minute do normy po Mistrzostwach. Drugi na mecie, zaledwie kilkana?cie sekund p?niej (ostatnia p?tla 30 km/h, ?rednia 24,21 km/h), pojawi? si? Saeed Salem Atiq Khamis Almuhairi (UAE) na Rabdanie (ex Varech du Vrihou, ur. 2009, Persicko Elzara Bleue / Fawzan). Para ma na koncie zwyci?stwo na dystansie 120 km w klasyfikacji juniorskiej w Euston Park (GBR) w bie??cym roku. Po pomy?lnym przej?ciu ostatniej bramki weterynaryjnej do??czyli do kolekcji rwnie? z?oty medal Mistrzostw ?wiata.

Jako kolejna para finiszowali faworyci tych zawodw Poly de Coat Frity pod Fahadem Al Khatri (Bahrajn). Niestety, podobnie jak Al Jahouri / 8 Minute, nie przeszli fina?owej kontroli weterynaryjnej (rwnie? z powodu nieregularno?ci ruchu). Chcia?abym w tym miejscu podkre?li?, ?e to, co nam wydaje si? granicz?cym z niemo?liwo?ci? - czyli eliminacja po przejechaniu ca?ego dystansu, na Zachodzie zdarza si? praktycznie rwnie cz?sto jak eliminacja na poprzednich bramkach. Do samego ko?ca nie mo?na by? pewnym uko?czenia rajdu. Podj?cie walki o medal, na zawodach o tak wysokim poziomie, wi??e si? z ogromnym ryzykiem i nie zawsze udaje si? wyj?? z tej potyczki z tarcz?. Dopiero jako czwarty, 4 min po przyje?dzie Bahraj?czyka, finiszowa?, jak si? p?niej okaza?o, srebrny medalista Mistrzostw Ghanim Said Salim Al Owaisi (UAE) na koniu Shadeedah (ex Adadja de Bozouls, ur. 2009, Benapi de Bozouls Aljaye de Bozouls / Faouzi) ?rednia pr?dko?? 23,84 km/h. Br?zowy medal pow?drowa? natomiast do Hiszpanki Maite Pradera Ledo i konia Qualif du Poncelet (ur. 2004, Khadar Lima du Barthas / Djin Lotois). Qualif jest koniem z du?ym do?wiadczeniem. W 2014 bra? udzia? w WEG w Normandii (niestety, bez powodzenia), w 2015 przybieg? 16. w President Cup w Abu Dhabi i w tym samym roku zwyci??y? wymagaj?ce 2-dniowe zawody (ka?dego dnia po 100 km) z du?? pul? nagrd (wg propozycji 105 000 euro!) zawody Masters Energy Tour u naszych po?udniowych s?siadw w Samorin. W 2016r. finiszowa? 6. w Mistrzostwach ?wiata w Samorin pod Angelem Soy Coll i przyczynili si? tym do zdobycia przez Hiszpani? z?otego medalu dru?ynowo. Maite Pradera Leto i Qualif pokonali tras? w tempie 23,47 km/h (ostatnia p?tla 27,83 km/h).
W klasyfikacji dru?ynowej zwyci??y?a dru?yna Zjednoczonych Emiratw Arabskich (miejsca 1., 2. i 6.), przed Hiszpani? (miejsca 3., 5., 7.) i Katarem (miejsca 4., 9., 13.). Francuzi, mimo ?e tym razem poza podium, byli zdecydowanymi liderami je?eli chodzi o aspekt hodowlany Mistrzostw a? 8 koni z pierwszej 10 Mistrzostw zosta?o wyhodowanych w tym kraju!
Nasza zawodniczka Maria Landau, w parze z Orsini, uko?czy?a zawody na 35. miejscu. Pierwsze 3 p?tle pokona?y w tempie 17-18 km/h, natomiast na ostatniej przyspieszy?y do ponad 19 km/h, co pokaza?o, ?e dystans nie sprawi? klaczy du?ych trudno?ci.

Po zawodach zadali?my Marii kilka pyta?
Endurance.pl: Jak oceniasz tras?? Nale?a?a do ?atwych czy trudnych? Jak wygl?da?a organizacja zawodw?
Maria Landau: Wed?ug mnie trasa nale?a?a do wymagaj?cych (by?a bardzo kamienista, posiada?a liczne wzniesienia, d?ugie zjazdy i wjazdy). Zawody odby?y si? w pi?knym parku Krajobrazowym, by?y dobrze zorganizowane ze strony zaplecza, jednak, jak podczas ka?dej imprezy, wyst?powa?y pewne niedoci?gni?cia.
Endurance.pl: Jak przebiega?y kolejne p?tle? Jak oceniasz dyspozycj? Orsini podczas tych zawodw?
ML: Kolejne p?tle mia?y nast?puj?ce d?ugo?ci 38km, 33km, 28km, 22km. Uwa?am, ?e Orsini by?a dobrze przygotowana do zawodw, wi?c jak zawsze mnie nie zawiod?a.
Endurance.pl: Ile masz aktualnie koni w treningu i jakie s? Twoje kolejne plany?
ML: W sezonie je?d?? od 2 do 3 koni. Przedpo?udnie sp?dzam w szkole, a reszt? mojego dnia poch?aniaj? konie. Moim celem s? mistrzostwa Europy, ktre odb?d? si? w Pizie (26-29.07.2018r. - przyp. red.).
Endurance.pl: Co lubisz w rajdach najbardziej?
MP: W rajdach najbardziej lubi? blisko?? i szczeglna wi?? z moimi ko?mi, oraz to w jaki sposb konie oddaj? ca?e swoje serce. Podziwiam je za waleczno?? i oddanie.
Endurance.pl: Co mog?aby? doradzi? pocz?tkuj?cym, ktrzy marz?, ?eby pj?? w Twoje ?lady i kiedy? wystartowa? w zawodach takiego formatu?
ML: My?l?, ?e najwa?niejsza jest konsekwencja i systematyka. Bardzo wa?ne jest to, ?eby ws?ucha? si? w potrzeby konia.
Gratulujemy ?wietnego wyniku i ?yczymy kolejnych sukcesw, spe?nienia kolejnych marze?!

Kilka ciekawostek z zawodw
Zawody uko?czy?o 55 z 94 koni. Spo?rd 38 eliminacji by?o a? 30 ze wzgl?du na kulawizn?.
W?oska ekipa podj??a ryzykowny manewr uko?czenia ca?? ekip? w wysokim tempie (?ladem Hiszpanw w Chile rok wcze?niej). Rozpocz?li mocno, w tempie ponad 20 km/h i niestety dwie zawodniczki odpad?y po pierwszej p?tli (kulawizna) i na trasie pozosta?y jedynie 3, czyli minimum do klasyfikacji dru?ynowej. By? mo?e to spowodowa?o mniejsz? ch?? W?ochw do podejmowania kolejnego ryzyka i przyspieszenia. Ostatnia p?tla, niestety, przynios?a eliminacj? jednej zawodniczki i tym samym eliminacj? ca?ej ekipy. Mimo to, nawet uko?czenie da?oby im miejsce za ekip? Kataru i ekip? Francji. Ta ?wietna jazda W?ochw dla ekipy, ktr? podziwiali?my, o ile dobrze pami?tam, pocz?wszy od Mistrzostw Europy Seniorw w Most 2013 (gdzie zdobyli br?zowy medal), tym razem nie da?a upragnionego medalu.
Doskona?e 8. miejsce zaj??a zawodniczka z kraju naszych po?udniowych s?siadw (S?owacja) Michaela Supekova. Na co dzie? trenuje ona w klubie je?dzieckim Napoli Samorin. Aktualnie (na dzie? 30.08.2017) zajmuje ona 6. miejsce w ?wiatowym rankingu je?d?cw (FEI Open Riders World Endurance Ranking). Wsplnie z koniem Girola de Quercus osi?gn??y one na tych Mistrzostwach pr?dko?? 22,31 km/h. Ko? ten, podobnie jak ko? Kamili Kart na ME w Brukseli, zosta? przygotowany do tych zawodw w Hiszpanii. Gratulujemy zawodniczce ?wietnego wyniku!
Oprcz Orsini polsk? hodowl? reprezentowa?a rwnie? klacz Frula (ur. 2009, Piaff Fuzja / Harbin, hod. N. Kovcin). Pod Laur? Sapic (Chorwacja) uko?czy?a ona M? na 41. miejscu, z pr?dko?ci? 17,1 km/h.
Dzie? po Mistrzostwach rozgrywane by?y zawody mi?dzynarodowe w kategorii CEI 2*, CEIJY 2* i CEI 1* oraz Ladies Cup CEI 2* na dystansie 120 km. Wspomn? tylko o udziale koni polskiej hodowli w tych konkursach:
CEI 2*
9. Agraria (2007, Piruet Agora / Wachlarz, hod. SK Janw Podlaski) i Luca Zappettini (ITA) 18,70 km/h
CEIJY 2*
6. Pompea PS (2008, Pegasus Perta / Wachlarz, hod. Przemys?aw Sawicki) i Gaia Perina (ITA) 18,53 km/h
CEI 2* Ladies
24. Oros (1999, Druid Osaka / Europejczyk, hod. SK Janw Podlaski) i Khadeejah Sani (USA) 13,45 km/h

Wyniki:
pdffinish_120km_23_sep_2017_chmyje.pdf
pdfteam_finish_120km_23_sep_2017_chmyje.pdf
pdffinish_120_cei2_24_sep_2017.pdf
pdffinish_120_cei2ladies_24_sep_2017.pdf
pdffinish_120_cei2yj_24_sep_2017.pdf

Wpisany przez Iza Dra?ba    piątek, 29 września 2017
 

Sponsorzy

amplus